Leveringsvoorwaarden
  download printbare versie (pdf)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN LOGISTIEKE HANDELSONDERNEMING BATENBURG hierna te noemen als L.H.B.

1 Definities
Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan eenieder die met de L.H.B. een koopovereenkomst aangaat. Onder "aflevering" wordt in deze voorwaarden verstaan het stellen van de zaak in het bezit van koper of, in het geval van koop met eigendomsvoorbehoud, het stellen van de zaak in de macht van koper.

2 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met de L.H.B.. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Offertes en/of aanbiedingen
Al onze offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.

4 Totstandkoming
De koopovereenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door de L.H.B. dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Indien de L.H.B. aan de koper een orderbevestiging toezendt geldt de orderbevestiging als volledig en juist, tenzij de koper binnen een termijn van 8 dagen, door middel van een aangetekende brief, tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert.

5 Eigendomsvoorbehoud
De L.H.B. blijft eigenaar van alle aan koper afgeleverde zaken totdat de koopsom van al deze zaken geheel is voldaan Indien de L.H.B. in het kader van deze verkoopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de koper ook deze vorderingen van de L.H.B. geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de L.H.B. jegens de koper mocht verkrijgen wegens tekort schieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de L.H.B.

6 Aflevering en Risico
Aflevering vindt plaats "af magazijn" tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de L.H.B. de zaken zal bezorgen.
De zaken zijn voor risico van koper zodra de L.H.B. heeft geïnformeerd dat de zaken ter beschikking van koper staan op de door de L.H.B. aan te wijzen plaats van zijn terrein of elders, hetzij zodra de zaken afgeleverd zijn. Indien is overeengekomen dat de zaken door de L.H.B. bezorgd zullen worden gaat het risico van de zaken op koper over op het moment dat de zaken de opslagplaats verlaten, onafhankelijk van de omstandigheid dat het vervoer plaatsvindt door een door de L.H.B. aangewezen vervoerder en onafhankelijk van de vervoerscondities. De kosten van vervoer zijn voor rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien levering franco huis is overeengekomen betekent dat er franco afgeleverd wordt op de begane grond achter de eerste gesloten deur. Voor verticaal transport naar een eerste en/of hoger gelegen verdieping of naar het souterrain worden 2% van het netto factuurbedrag als kosten exclusief BTW in rekening gebracht. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat er een ruime lift aanwezig is.

7 Bijkomende kosten
Montage van rekken, bureaus, verlichting e.d. gebeurt tegen uurloon tenzij duidelijk anders in onze offerte is overeengekomen. Voor zendingen met een factuurwaarde beneden de € 100,= exclusief BTW zijn wij helaas genoodzaakt u een bedrag van € 10,= aan administratiekosten in rekening te brengen. Extra kosten worden in rekening gebracht indien er bij de afleveringen zich omstandigheden voordoen die de normale gang van leveranties in de weg staan.

8 Levertijd
De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij een overeengekomen termijn uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. De L.H.B. is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een zodanige overschrijding verplicht de L.H.B. niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de koper het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren.

9 Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de L.H.B. alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van de L.H.B. op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

10 Garantie
Alle nieuw geleverde zaken, dus geen gebruikte zaken of zaken afkomstig uit showroomopkopingen, worden gedurende een periode van 12 maanden gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat de L.H.B. naar haar keuze voor haar rekening zal herstellen c.q. vervangen. Alle vervangen zaken worden eigendom van de L.H.B.. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan de L.H.B. zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door de L.H.B. in rekening worden gebracht.

11 Betaling
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Bij opdrachten tot levering van goederen een factuurbedrag ad. € 10.000,= te boven gaand gelden de navolgende bepalingen:
30% bij opdracht
60% bij levering
10% binnen 30 dagen na aflevering.
Bij overschrijding van enige betalingstermijn is koper in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist en is koper vanaf dat moment rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, over het verschuldigde bedrag. Dit geldt ook ingeval uitstel van betaling wordt overeengekomen. Buiten de koopsom is verkoper gerechtigd van de koper te vorderen alle kosten die door de niet tijdige betaling van de koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de koper verschuldigd in ieder geval waarin verkoper haar vordering ter incasso in handen van derden heeft moeten stellen. Zij bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,=.

12 Reclames
Koper kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan de L.H.B.. Klachten ten aanzien van aantallen, geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan de L.H.B. te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.

13 Retourzendingen
Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden worden geweigerd. Alle retourzendingen reizen voor rekening en risico van de koper. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.

14 Aansprakelijkheid
De L.H.B. aanvaart wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de L.H.B. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van de L.H.B. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gederfde winst. De L.H.B. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door koper. De door de L.H.B. te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% op grond van de overeenkomst door de L.H.B. aan koper gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien de overeenkomst een duur overeenkomst is, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de desbetreffende deelovereenkomst door de L.H.B. aan koper gefactureerde bedragen exclusief omzetbelasting. Schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van de L.H.B. in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van de L.H.B.. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door de koper bedongen en door de L.H.B. verleende creditering. In geval van onrechtmatige daad van de L.H.B. of van zijn werknemers of ondergeschikten waardoor de L.H.B. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is de L.H.B. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan    € 1.000.000,= per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. Aansprakelijkheid van de L.H.B. voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan   € 1.000.000,=. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de koper na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de L.H.B. heeft gemeld. Koper vrijwaart de L.H.B. voor alle schade die de L.H.B. mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de L.H.B. geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:
aanspraken van derden, werknemers van de L.H.B. daaronder inbegrepen, die in verband met uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van koper of van onveilige situaties in haar bedrijf; aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door de L.H.B. geleverde producten of diensten die door de koper worden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

15 Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening komt. De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van de L.H.B. te komen: werkstakingen, verkeer, transport- of bedrijfsstoringen, onrusten, oorlogstoestanden en in gebreke blijven van leveranciers van de L.H.B.

16 Geschillen
Op overeenkomsten met de L.H.B. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de L.H.B. de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van koper of dwingend recht anders voorschrijft.

   
  Inkoopvoorwaarden
   

INKOOPVOORWAARDEN VAN DE LOGISTIEKE HANDELSONDERNEMING BATENBURG hierna te noemen als L.H.B.

Opdrachten tot levering zijn voor de L.H.B. slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
Tenzij anders overeengekomen wordt de leverancier geacht met deze voorwaarden akkoord te gaan, ook al wijken zijn leveringscondities hiervan af.
Meer of minder levering der overeengekomen hoeveelheid is slechts toegestaan indien dit schriftelijk is overeengekomen.
Indien het geleverde niet aan de eisen voldoet, zoals in de opdracht omschreven, heeft de L.H.B. het recht zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de koop te annuleren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
De L.H.B. kan de bedragen die zij aan de leverancier verschuldigd is of van hem te vorderen heeft steeds verrekenen.
Al onze opdrachten dienen omgaand steeds schriftelijk te worden bevestigd.
Bij eventuele prijsverhogingen behouden wij ons het recht voor de order in zijn geheel te annuleren. Indien de overeengekomen levertijd met meer dan 30 dagen wordt overschreden behouden wij ons het recht voor de order in zijn geheel te annuleren.

     
Leveringsvoorwaarden | Copyright LHB 2011 | Laatste wijziging 02-04-2011 | Designed by Lexecute Webdesign